Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Podatki i opłaty loklane » 2012 » Deklaracja na podatek leśny - dotyczy osób prawnych


Deklaracja na podatek leśny
- dotyczy osób prawnych

Nazwa dokumentu:

Deklaracja na podatek leśny - dotyczy osób prawnych

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek leśny wg wzoru ustalonego przez Radę Gminy Ujazd (Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr III/14/02 z dnia 18.12.2002 r.)

Opłaty skarbowe:

bez opłat

Opłaty administracyjne;

bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest Wójt.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

1)       składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według wzoru ustalonego przez Radę Gminy Ujazd, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2)       odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

3)       wpłacić w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca;

 

Nazwa Banku i Numer konta:

PBS w Tomaszowie Maz. z siedzibą w Inowłodzu Oddział Ujazd

nr 48 8985 0004 0060 0600 0101 0004

 

            Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

            Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

            Organ podatkowy wszczyna postępowanie w przypadku, gdy:

- podatnik nie złożył deklaracji podatkowej w wymaganym terminie;

- podatnik nie uiści w terminie podatku obliczonego w deklaracji

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Ujazd

Plac Kościuszki 6, pokój 1 (sekretariat)
lub pokój 20

97-225 Ujazd

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr. 200, poz. 1682 ze zmianami)

Inne informacje:

            Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

            Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

            Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaży tych produktów w stanie nieprzerobionym.

            Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

            Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

            Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

            Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

            Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zwiększeniu lub zmniejszeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

            Zwalnia się z podatku leśnego:

1)        lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;

2)        lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;

3)        użytki ekologiczne.

 

            Od podatku leśnego zwalnia się również:

1)       szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe;

2)       szkoły, palcówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych;

3)       placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;

4)       prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej

 

Druk informacji do pobrania poniżej.

 

Deklaracja na podatek leśny

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 10 grudzień 2010
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 15:43
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 13 grudzień 2010 godz. 14:26
Liczba odsłon:
  9056 od 24 listopad 2006 godz. 15:43  (średnio 2.4 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl