Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ochrona Środowiska » Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów ozdobnych, których wiek przekracza 5 lat rosnących na terenie gminy Ujazd


Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów ozdobnych, których wiek przekracza 5 lat rosnących na terenie gminy Ujazd
z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

Stanowisko pracy/Referat:
Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomosciami, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880  ze zmianami),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225  poz. 1635)
- Rozporządzenie  Ministra Środowiska  z dnia 13 października  2004 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów (Dz. U. Nr 228, poz. 2306,
- Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 2009 r. (M. P. Nr 82, poz.725)
- Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity z 1980 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

Opłaty:

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
1.Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

2.Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130cm:

1)  270 zł              -  przy obwodzie do 25 cm
2)  410 zł               - przy obwodzie od 26 do 50cm
3)  640 zł               - przy obwodzie od 51cm do 100cm
4)  1.000 zł            - przy obwodzie od 101 do 200cm
5)  1.500 zł            - przy obwodzie od 201 do
300 cm
6)  2.100 zł            - przy  obwodzie od 301 do 500cm
7)  2.700 zł            - przy obwodzie od 501 do 700cm
8) 3.500 zł             - przy obwodzie powyżej 700cm

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Nie pobiera się opłat za usuniecie drzew:
-  na których usuniecie nie jest wymagane zezwolenie;
na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwo0lenie na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-  jeżeli usuniecie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
-  które zagrażają  bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
-           które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
-           w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
-           które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
-           które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
-           topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm;
-           jeżeli usuniecie wynika z potrzeb ochrony roslin, zwierząt i grzybów objetych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
-           z grobli stawów rybnych;
-           jeżeli usuniecie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych,  wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Administracyjna kara pieniężna za usuwanie

-  drzew bez wymaganego zezwolenia wynosi 3-krotną stawkę za 1cm obwodu danego gatunku drzewa określoną w obwieszczeniu j.w.
-  za krzewy 225zł razy 3 za 1m2

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający:
1) imię i nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) dane dotyczące gatunku drzewa, ilość, obwód pnia  mierzonego na wysokości 1,30 m.
a w przypadku krzewów wielkość powierzchni, z której zostaną one usunięte;
3) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, krzewy;
4) przyczynę usunięcia drzew, krzewów;
5) termin zamierzonego usunięcia;
6) mapę lub rysunek z zaznaczeniem wnioskowanych do usunięcia drzew, krzewów;
7) informację, że składający wniosek jest władającym nieruchomością - wymienić tytuł władania nieruchomością. jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Ujeździe
Plac Kościuszki 6
pokój nr 2 (sekretariat)

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku. W przypadku braku kompletnego wniosku i prowadzenia postępowania wyjaśniającego wydanie decyzji trwa do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. złożone w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy.

Inne informacje:
W przypadku usuwania drzew, krzewów owocowych jak i ozdobnych w wieku powyżej 5 lat, z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Oddział w Piotrkowie Tryb., ul. Farna 8

 

INFORMACJA

Zgodnie z  6 pkt.3,4,5,1, P7 oraz P10 pkt.G Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną  (Dz.U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237) obowiązuje zakaz niszczenia jaj, postaci młodocianych i ich form rozwojowych, niszczenia siedlisk, ostoi, gniazd oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia dziko występujących gatunków zwierząt. Zakazy te stosuje się w okresie od końca lutego do 16 października

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wycinkę drzewa/krzewuInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 1 marzec 2012
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 14:26
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 6 marzec 2012 godz. 14:37
Liczba odsłon:
  9217 od 24 listopad 2006 godz. 14:26  (średnio 2.43 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl