Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0OCHRONA DANYCH


KLAUZULA INFORMACYJANA O PRZTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Ujazd reprezentowana przez Wójta Gminy Ujazd z siedzibą w Ujeździe przy ul. plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd. Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób: a) listownie: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, b) przez adres e-mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, c) telefonicznie pod numerem: (44) 719-21-29, (44) 719 21 23.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych - Żanetę Bykowską-Winkiel, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu: (44) 719-21-29 lub pod adresem e-mail: iod@ujazd.com.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, lit b, lit. c, lit e RODO w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Ujazd oraz Wójta Gminy Ujazd, które wskazane zostały między innymi w ustawie o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w uzasadnionych przypadkach, na podstawie szczególnych regulacji prawnych.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisani art. 15 RODO), b) sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO), c) usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO), d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO).
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy wynika z przepisów prawa lub zawartej umowy, w pozostałych przypadkach  jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niezałatwieniem sprawy.
 11. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

                       Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 1 czerwiec 2018
Informacja opublikowana przez:
  Grzegorz Dratwa dnia 1 czerwiec 2018 godz. 14:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Źaneta Bykowska-Winkiel dnia 20 listopad 2018 godz. 14:07
Liczba odsłon:
  1446 od 1 czerwiec 2018 godz. 14:29  (średnio 1.88 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl