Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Podatki i opłaty loklane » 2012 » Deklaracja na podatek od nieruchomości - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek


Deklaracja na podatek od nieruchomości

Nazwa dokumentu:

Deklaracja na podatek od nieruchomości - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek

Wymagane dokumenty:

Deklaracja wg wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy Ujazd z dnia 15 grudnia 2003 r.

Opłaty skarbowe:

bez opłat

Opłaty administracyjne;

bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Deklarację należy złożyć do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

 

Wpłacić obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na konto podane niżej za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15 każdego miesiąca

 

Nr konta i nazwa banku

PBS w Tomaszowie Maz. z siedzibą w Inowłodzu Oddział Ujazd

nr 48 8985 0004 0060 0600 0101 0004

 

Organ podatkowy wszczyna postępowanie zmierzające do ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości w przypadku:

- nie złożenia przez podmiot zobowiązany deklaracji podatkowej,

- nie uiszczenia w terminie obliczonego w deklaracji podatkowej podatku od nieruchomości,

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Ujazd

Plac Kościuszki 6, pokój 1 (sekretariat)
lub pokój 20

97-225 Ujazd

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości stronie służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

 

Podstawa opodatkowania:

- dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa (m2)
(Do powierzchni użytkowej budynków lub ich części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Kondygnacje o wysokości od 1,40 m do 2,20 m należy zaliczyć w 50% powierzchni, kondygnację o wysokości powyżej 2,20 m należy zaliczyć w 100% powierzchni.)

- dla budowli lub ich części - wartość w zł., o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych,

- dla gruntów - powierzchnia m2 lub ha

 

Zwolnienia z podatku:

W podstawie prawnej zwolnienia należy powołać się na konkretny przepis ustawy lub uchwały (art., , ust., pkt, lit.)

Inne informacje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

 

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest Wójt Gminy, na którego terenie działania położona jest nieruchomość.

 

 

Uchwała Rady Gminy Ujazd nr XVI/98/11 w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

Załącznik - ZN/1A Dane o niruchomości

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 19 styczeń 2012
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 15:07
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 19 styczeń 2012 godz. 13:40
Liczba odsłon:
  10887 od 24 listopad 2006 godz. 15:07  (średnio 2.69 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl