Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Organizacje pozarządowe


 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015

 

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ujazd

 

Lista organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ujazd

 

Wykaz Uchwał dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2005

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Uchwała Rady Gminy Ujazd dotycząca przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

 

K O N K U R S Y

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18 maja 2011 roku dot. wyników konkursu na realizację zadania publicznego

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03 listopada 2011 roku dot. konsultacji społecznych

 

Wyniki konsultacji dot. projektu „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012

Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 24 listopada 2011 roku dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

konkurs 1 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie - wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ujazd w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zalącznik nr 1 - WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA

Zalącznik nr 2 - WZÓR UMOWY NA REALIZACJE ZADANIA

Zalącznik nr 3 - WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

rozporzadzenie w sprawie wzoru oferty i wzoru umowy dot. realizacjizadania publicznego

 

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnia kultury fizycznej i sportu

 

konkurs 2 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.03.2012 roku dotyczące konsultacji społecznych w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Ujazd w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Projekt Uchwały

ankieta

 

Ogłoszenie o złożonej ofercie

formularz

Oferta złożona przez MUKS Stal Niewiadów + załącznik do złożonej oferty

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2011

 

Protokół nr 1 z konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Protokół nr 2 z konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (dot. obiektów sportowych)

Protokół nr 3 z konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Ujazd w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Protokół nr 4 z konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie sportowej i szkoleniowej

 

konkurs 3 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.11.2012 roku o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i

projekt - 2013

ankieta

WYNIKI KONSULTACJI dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok

 

konkurs 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.04.2013 roku dotyczące konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Ujazd w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wzór 1 - oferta na realizację zadania

Wzór 2 - Sprawozdanie z zadania publicznego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2011 r. N 6, poz. 25)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 8 maja 20123 roku dotyczące przyznania dotacji celowej dla MUKS Stal Niewiadów

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.05.2013 roku dotyczące MUKS Stal Niewiadów

Oferta organizacji pozarządowej MUKS Stal Niewiadów dotycząca dotycząca realizacji zadania publicznego Organizacja Ogólnopolskich Turniejów koszykówki ulicznej i piłki nożnej

FORMULARZ UWAG DO OFERTY

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.06.2013 roku o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 

konkurs 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.01.2014 roku w sprawie konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Ujazd w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej

Wzór 1 - oferta na realizację zadania

Wzór 2 - Sprawozdanie z zadania publicznego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.03.2014 roku o wynikach konkursu

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.04.2014 roku dotyczące oferty MUKS Stal Niewiadów

Formularz uwag zgłaszanych do oferty

Oferta organizacji pozarządowej MUKS Stal Niewiadów dotycząca realizacji zadania publicznego pt. Organizacja Ogólnopolskiego turnieju koszykówki ulicznej Niewiadów Basket Cup 2014

 

 

Projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12 listopada 2013 roku dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku p 

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji i wykonania projektu

Program współpracy z organizacjami na 2014 rok - projekt 

ankieta 

 

 

Wyniki konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 20

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przyznaniu dotacji celowej

 

Projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Ogłoszenie o konsulatcjach

Ankieta dot. opracowania Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 111

 

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU NA ROK 2015

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014

 

 

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami)

Każdy może zgłosić swoje uwagi do oferty wypełniając formularz uwag, który można złożyć za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 1) Urzędu Gminy w Ujeździe Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd oraz drogą elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl.   

Uwagi należy zgłaszać do dnia 9 lutego 2015 r.

*Uwagi zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane

Oferta realizacji zadania publicznego

 

konkurs 6

Ogłoszenie o otwartym konkutsie ofert na powierzenie ralizacji zadań publicznych

wzór oferty realizacji zadania publicznego

wzór sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Rozporzadzenie_Ministra_Pracy_i_Polityki_Spolecznej z dn. 15.12.2015 r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursiowej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami)

Każdy może zgłosić swoje uwagi do oferty wypełniając formularz uwag, który można złożyć za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 1) Urzędu Gminy w Ujeździe Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd oraz drogą elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl.   

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28 kwietnia 2015 roku o złożeniu oferty przez organizację pozarządową dotyczącą wsparcia zadania publicznego

Oferta realizacja zadania publicznego

FORMULARZ UWAG DO OFERTY

 

DOTACJE CELOWE

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowej

 

konkurs 7

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Ujazd

Wzór oferty realizacji zadania pulicznego

Wzór sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.12.2010

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwarteg

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji Konkursowej

Wzór oświadczenia członka Komisji konkursowej o bezstronności

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.06.2015 r. o rozstrzygnięciu drugiego otwartego konkursu ofert

 

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami)

Każdy może zgłosić swoje uwagi do oferty wypełniając formularz uwag, który można złożyć za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 1) Urzędu Gminy w Ujeździe Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd oraz drogą elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 25 czerwca 2015 r.

Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy ujazd z dnia 18 czerwca 2015 r.

Formularz uwag zgłaszanych do oferty

Informacja Wójta Gminy Ujazd dotycząca oferty Klubu Sportowego Satl Niewiadów

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące konsultacji społecznych w kwestii projektu regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Ujazd

Załącznik- Zarządzenie Nr 139 z dnia 21.09.2015 do ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd dotyczącego konsultacji społecznych w kwestii projektu regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Ujazd

Formularz konsultacji - świetlice

Załącznik - regulamin do ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd dotyczącego konsultacji społecznych w kwestii projektu regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące konsultacji społecznych w kwestii projektu regulaminu korzystania z placów rekreacyjno-sportowych położonych na terenie Gminy Ujazd

Załącznik- Zarządzenie Nr 140 z dnia 21.09.2015 do ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd dotyczącego konsultacji społecznych w kwestii projektu regulaminu korzystania z placów rekreacyjno-sportowych położonych na terenie Gminy Ujazd

Formularz konsultacji - place rekreacyjno - sportowe

Załącznik - regulamin do ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd dotyczącego konsultacji społecznych w kwestii projektu regulaminu korzystania z placów rekreacyjno-sportowych położonych na terenie Gminy Ujazd

Wyniki Konsultacji dotyczących projektu regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Ujazd

Wyniki Konsultacji dotyczących projektu regulaminu korzystania z placów rekreacyjno - sportowych położonych na terenie Gminy Ujazd

 

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 2022"

Formularz konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 2022"

Projekt Programu rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 -2022"

WYNIKI KONSULTACJI dotyczących projektu Programu rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lat 2015 2022"

 

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2015 - 2022"

Formularz konsultacji społecznych dotyczących projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2015 - 2022"

Projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2015 - 2022"

WYNIKI KONSULTACJI dotyczących projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2015 - 2022"

 

OgłoszenieWójtaGminyUjazd o konsultacjach dot. projektuProgramu współpracyGminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,na 2016

Zarządzenie WójtaGminyUjazd z dn. 05.11.2015 dot. projektuProgramu współpracyGminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,na 2016

Projekt Uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktroych mowa w art.3 ust. ustawy z dn. 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

Formularz konsultacji dot. projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

Wyniki Konsultacji dot. projektu „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016"

 

 

konkurs 8

OTWARTY KONKURS OFERT 2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Ujazd z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Ujazd organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. (...)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania publicznego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25)

Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/15 Rady Gminy Ujazd z dnia 30.11.2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.(...)na rok 2016

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursowej

Wzór oświadczenia członka Komisji Konkursowej o bezstronności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 22 lutego 2016 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców na terenie sołectwa Ujazd z uwzględnieniem ich udziału na

Sprawozdanie UKS "ORLIK" z wykonania zadania publiczego w 2016 r.

Sprawozdanie MUKS Stal Niewiadów z wykonania zadania publicznego

 

DOTACJE CELOWE

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07 marca 2016 roku o przyznaniu dotacji celowej

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji i z wykonania projektu za 2016 r.

 

Oferty składane w trybie art. 19 a ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami)

 

 

Oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem ISKIERKA

FORMULARZ UWAG do oferty złożonej przez Stowrzeszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem ISKIERKA

Ogłoszenie Wójta Gminy ujazd z dnia 06 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15 czerwca 2016 rok

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” w Tomaszowie Maz

Formularz uwag zgłoszonych do oferty realizacji zadania publicznego Klubu sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” w Tomaszowie Maz

Informacja Wójta Gminy Ujazd z 24.06.2016 r. o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na wsparcie realizacji zadania publicznego

 

DOTACJE CELOWE

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24 marca 2017 rokuo przyznaniu dotacji celowejInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 27 maj 2016
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 styczeń 2011 godz. 08:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Źaneta Bykowska-Winkiel dnia 25 kwiecień 2017 godz. 14:20
Liczba odsłon:
  17418 od 24 styczeń 2011 godz. 08:54  (średnio 4.54 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl