Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0REJESTRY » Rejestr instytucji kultury


 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ujazd prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

INFORMACJA O SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH  ZAWARTYCH W REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

a)      otwarty dostęp do zawartości rejestru,

b)     wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2.      Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa
w punkcie 1, podpunkt a)  jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3.      Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4.      Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5.      Odpis z rejestru instytucji kultury maże być pełny lub skrócony.

6.      Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

7.      Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

8.      Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek oraz zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) i podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (data złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej – zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 2 luty 2017
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 6 maj 2014 godz. 10:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 2 luty 2017 godz. 12:16
Liczba odsłon:
  3852 od 6 maj 2014 godz. 10:27  (średnio 2.03 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl