Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej » Wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Stanowisko pracy/Referat załatwiający sprawę:
podinspektor ds. planowania przestrzennego / Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Podstawa prawna uprawniająca do złożenia wniosku:
Art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z pózn. zmianami)

Opłaty:
od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł uiszczana z chwilą złożenia wniosku.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 ),  nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

-     dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do inwestycji liniowych w skali 1:2000. W przypadku braku mapy zasadniczej wystarczająca jest kopia mapy katastralnej, mapa powinna obejmować obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki ( część działki przyległa do drogi), jednak nie mniej niż 50m.

-     wypis z ewidencji gruntów

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, pok. 2

Termin odpowiedzi:
zgodnie z art. 35 KPA ok. 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wnioski i formularze:
Wnioski można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6 pok. 12 lub z poniższej lokalizacji:

Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 20 kwiecień 2012
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 14:44
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 20 kwiecień 2012 godz. 12:02
Liczba odsłon:
  11887 od 24 listopad 2006 godz. 14:44  (średnio 2.84 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl