Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Nauka, Sport » NAUKA


NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY UJAZD
w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

(przyjęte Uchwałą Nr LXII/434/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sporawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd)

 1. Uczniom, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły ponadpodstawowej, zamieszkałym na terenie Gminy Ujazd,  którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia sportowe i artystyczne, może zostać przyznane stypendium.

2. Stypendium przyznaje się na wniosek. Wzór wniosku zamieszczono poniżej.

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Wójta Gminy Ujazd za wybitne osiągnięcia w nauce, w działalności artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe może wystąpić:

  • dyrektor szkoły, o której mowa w punkcie 1,
  • organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, w tym w szczególności wspierające lub prowadzące działania edukacyjne wśród uczniów szkół.

4. Wniosek, składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe w terminie do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego za wybitne osiągnięciaw nauce, artystyczne i techniczne oraz sportowe uzyskane w danym roku szkolnym.

Szczególowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd zamieszczono poniżej.

 

Do pobrania:

Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd w ramach realizacji Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWUM

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd w ramach realizacji Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 01 sierpnia 2017 r. o przyznaniu uczniom stypendiów jednorazowych za znaczace wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej Gminy Ujazd w 2011 roku uchwalony został Gminny Program Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół, w których się kształcą lub uzyskują inne znaczące osiągnięcia.

Zgodnie z zapisami § 6 Uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wniosek o stypendium lub nagrodę powinien zawierać co najmniej:

  1. określenie wnioskodawcy;
  2. dane kandydata do stypendium, nagrody (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon, nazwę szkoły, klasę);
  3. uzasadnienie wniosku kandydata ubiegającego się o stypendium lub nagrodę (średnia ocen, ocena z zachowania, a w przypadku ubiegania się o nagrodę – wyszczególnienie osiągnięć kandydata).

Do wniosku o stypendium należy załączyć:

  • potwierdzoną za zdolność z oryginałem kopię świadectwa,

Do wniosku o nagrodę należy załączyć:

  •  potwierdzoną za zdolność z oryginałem kopię świadectwa,
  •  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia odpowiednio w nauce, sporcie, działalności artystyczno-kulturalnej lub działalności prospołecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu określono w:

  1. Uchwale Nr XI/52/11Rady Gminy Ujazd z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
  2. Uchwale Nr XLVIII/406/14 Rady Gminy Ujazd z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XI/52/11     Rady Gminy Ujazd z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Edukacji     Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Do pobrania:

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i MłodzieŜy.

Uchwała XLVII/406/14

Wzór wniosku

 

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 01 sierpnia 2017 r. o przyznaniu uczniom stypendiów jednorazowych za znaczace wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017

 

 


Zarządzenie nr 143/2016 Wójta Gminy Ujazd z dn. 2.08.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów jednorazowych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagród finansowych za szczególne osiągnięcia w nauce, w działalności artystyczno-kulturalnej oraz w sporcie

Informacja o przydzieleniu stypendium i nadród pienieniężnych na rok 2015

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dn. 01 października 2014 r. o przyzaniu stypendiów i nagród pieniężnych

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 14 czerwiec 2018
Informacja opublikowana przez:
  Grzegorz Dratwa dnia 9 czerwiec 2017 godz. 07:59
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Źaneta Bykowska-Winkiel dnia 14 czerwiec 2018 godz. 15:00
Liczba odsłon:
  2677 od 9 czerwiec 2017 godz. 07:59  (średnio 2.03 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl