Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Podatki i opłaty loklane » 2012 » Deklaracja na podatek rolny - dotyczy osób prawnych


Deklaracja na podatek rolny
- dotyczy osób prawnych

Nazwa dokumentu:

Deklaracja na podatek rolny - dotyczy osób prawnych

Wymagane dokumenty:

Deklaracja wg wzoru ustalonego przez Radę Gminy Ujazd (Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr III/13/02 z dnia 18.12.2002 r.)

Opłaty skarbowe:

bez opłat

Opłaty administracyjne;

bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Deklarację należy złożyć właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów do 15 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacić - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na konto Gminy Ujazd w terminach - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

 

Nazwa Banku i Numer konta:

PBS w Tomaszowie Maz. z siedzibą w Inowłodzu Oddział Ujazd

nr 48 8985 0004 0060 0600 0101 0004

 

Organ podatkowy wszczyna postępowanie zmierzające do ustalenia wymiaru podatku rolnego w przypadku:

- nie złożenia przez podmiot zobowiązany deklaracji podatkowej,

- nie uiszczenia w terminie obliczonego w deklaracji podatkowej podatku rolnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Ujazd

Plac Kościuszki 6, pokój 1 (sekretariat)
lub pokój 20

97-225 Ujazd

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (dz. U. Nr 137, poz. 926) oraz uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie określenia wysokości stawek podatku rolnego na terenie Gminy Ujazd obowiązujących na każdy rok podatkowy

Inne informacje:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

1)       składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego przez Radę Gminy Ujazd wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2)       odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

        Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

           Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt.

Zasady obliczania podatku rolnego:

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)       dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2)       dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków,

3)       ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Gmina Ujazd została zaliczona do II grupy podatkowej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych dla II grupy podatkowej wynoszą:

 

Rodzaje użytków rolnych

Grunty orne

Łąki i pastwiska

 

Okręgi podatkowe

II

II

 

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

 

I

1,80

1,60

 

II

1,65

1,35

 

IIIa

1,50

 

 

III

 

1,15

 

IIIb

1,25

 

 

IVa

1,00

 

 

IV

 

0,70

 

IVb

0,75

 

 

V

0,30

0,20

 

VI

0,15

0,15

 

           Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe wg powyższych przeliczników dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.

           Grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się na hektary przeliczeniowe wg następujących przeliczników:

1)       1 ha stawu zarybionego: łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem - 1,0 ha przeliczeniowy,

2)       1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb - 0,20 ha przeliczeniowego.

           Grunty pod stawami nie zarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe wg powyższych przeliczników.

           Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiące następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

           Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

           Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy , w których istniał ten obowiązek.

           Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Formularze do pobrania:

 

Deklaracja na podatek rolny

 

  Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 10 grudzień 2010
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 15:25
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 13 grudzień 2010 godz. 14:24
Liczba odsłon:
  9320 od 24 listopad 2006 godz. 15:25  (średnio 2.45 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl