Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Podatki i opłaty loklane » 2012 » Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości - dotyczy osób fizycznych


Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości - dotyczy osób fizycznych

Nazwa dokumentu:

Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości - dotyczy osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,

kserokopie: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy, postanowienie sądu, umowa najmu

Opłaty skarbowe:

Zmiana decyzji - na podaniu 5 zł, 0,50 zł na załączniku

Opłaty administracyjne;

bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Wystawienie decyzji następuje w terminie 1-go miesiąca od złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy. decyzje przesyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Ujazd

Plac Kościuszki 6, pokój 1 (sekretariat)
lub pokój 20

97-225 Ujazd

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie tryb. w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (dz. U. Nr 137, poz. 926) oraz uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ujazd obowiązujących na każdy rok podatkowy

Podstawa opodatkowania:

- dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa (m2)
(Do powierzchni użytkowej budynków lub ich części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Kondygnacje o wysokości od 1,40 m do 2,20 m należy zaliczyć w 50% powierzchni, kondygnację o wysokości powyżej 2,20 m należy zaliczyć w 100% powierzchni.) jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się

- dla budowli lub ich części - wartość w zł., o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych,

- dla gruntów - powierzchnia m2 lub ha

Inne informacje:

O wszelkich zmianach (zmiana właściciela, zmiana powierzchni, zmiana adresu, sposób użytkowania - np. wynajem, przeznaczenie powierzchni na działalność gosp.) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 

 

Formularz do pobrania:

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 3 styczeń 2013
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 15:21
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 3 styczeń 2013 godz. 10:00
Liczba odsłon:
  19691 od 24 listopad 2006 godz. 15:21  (średnio 4.05 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl