Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Działalność Gospodarcza » Punkt Obsługi Przedsiębiorcy » Osoby zagraniczne


Osoba zagraniczna to osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego (art.5 pkt.2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447)

 

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy, osoby zagraniczne to:

 

I. Osoby zagraniczne z państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii), państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (Szwajcaria).

 

OSOBY TE MOGĄ PODEJMOWAĆ I WYKONYWAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA TAKICH SAMYCH ZASADACH JAK OBYWATELE POLSCY.

 

II. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w pkt I, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zezwolenie na osiedlenie się,

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich,

c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w
związku z okolicznościami, o których mowa w art.53 art.1pkt.7,13,14 
lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 
2006 r. Nr 234, poz.1694 z późn.zm.), dotyczące :

- członków rodziny cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, albo status uchodźcy, lub zamieszkującemu co najmniej 2 lata na czas oznaczony, a także naukowców,

- rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej,

- członka rodziny rezydenta długoterminowego przebywającego uprzednio z nim na terytorium innego państwa Unii Europejskiej,
- cudzoziemca przebywającemu lub przybywającemu do Polski w celu podjęcia lub kontynuowania stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich),

d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art.53 ust.2 i 3 ustawy o cudzoziemcach, jak powyżej, (członkami rodziny są tutaj: współmałżonek oraz małoletnie dzieci, tak wspólne, jak i z poprzednich związków oraz przysposobione), 
e) status uchodźcy,

f) ochronę uzupełniającą, 
g) zgodę na pobyt tolerowany, 
h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w wiązku z małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) korzystają w Rzeczpospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

3) posiadają ważną kartę Polaka,

4) są członkami rodzin w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.Nr144,poz.1043 z późn. zm.), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w pkt. I, lub przebywającymi z nimi,

 

III. Członkowie rodziny, tj. współmałżonek oraz małoletnie dzieci, tak wspólne, jak i z poprzednich związków oraz przysposobione, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o których mowa w pkt. III, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te osoby zagraniczne.

 

IV. Członkowie rodziny, tj. współmałżonek oraz małoletnie dzieci, tak wspólne, jak i z poprzednich związków oraz przysposobione, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone w związku z przebywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną - cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak ci cudzoziemcy.

 

V. Osoby zagraniczne inne niż wymienione powyżej mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Działalność ta jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym mieszczącym się w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, nr tel. 12 619-51-72.

 

 

Uwaga ! Przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedsiębiorcy z państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowy regulujące swobodę świadczenia usług, mogą czasowo świadczyć usługi na zasadach określonych odpowiednio w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. Nr 90, poz.864/2) albo przepisach tych umów, bez konieczności uzyskiwania wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczejInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 18 lipiec 2012
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 18 lipiec 2012 godz. 21:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 18 lipiec 2012 godz. 21:52
Liczba odsłon:
  6712 od 18 lipiec 2012 godz. 21:35  (średnio 2.53 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl