Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0SKARGI I WNIOSKI


Informacja

 Wójta Gminy Ujazd 

o przyjmowaniu skarg i wniosków

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu prawo składania petycji, skarg i wniosków  (art. 63 Konstytucji).

Skargę można złożyć w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą 

Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz.1071 ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg

i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz.46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników; naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

      Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządność, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności  (art. 241 kpa).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni  od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. 

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Wójt Gminy Ujazd  właściwy  jest do rozpatrywania m.in. skarg i wniosków:

1)     które dotyczą  zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Ujeździe;

2)     które dotyczą  działalności pracowników Urzędu Gminy w Ujeździe;

Rada Gminy jest właściwa do rozpatrywania skarg i wniosków które dotyczą działalności Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej).

Właściwymi do rozpatrywania  skarg i wniosków które dotyczą zadań lub działalności  Rady Gminy jest Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie dotyczące zadań realizowanych przez Urząd Gminy, działalności pracowników Urzędu składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy, w pokoju nr 1 na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej, natomiast skargi i wnioski dotyczące działalności Wójta, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy składa się bezpośrednio na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy (pokój nr 5 Urzędu Gminy) lub wSekretariacie Urzędu Gminy,

w pokoju nr 1 na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej.

Skargi i wnioski zgłaszane ustnie przyjmują wszyscy pracownicy Urzędu Gminy merytorycznie odpowiedzialni za załatwienie sprawy, którzy zobowiązani są sporządzić protokół z przyjęcia skargi oraz na żądanie składającego potwierdzić złożenie skargi lub wniosku.

 

Korespondencję do Wójta Gminy w sprawie skarg i wniosków należy kierować na adres :   

Urząd Gminy w Ujeździe, 97-225 Ujazd,  Plac Kościuszki 6

    fax (44) 719-21-29 wew. 47;

    pocztą elektroniczną: ugujazd@ujazd.com.pl

Korespondencję do Rady Gminy w sprawie skarg i wniosków należy kierować na adres :

Rada Gminy Ujazd, 97-225 Ujazd,  Plac Kościuszki 6

    fax (44) 719-21-29 wew. 47;

    pocztą elektroniczną: ugujazd@ujazd.com.pl

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie, należy zawiadomić skarżącego, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art.36 kpa w związku z art. 237 § 4 kpa)

Odpowiedzialnymi za rozstrzygnięcie skarg i wniosków odpowiedzialni są:

- za skargi i wnioski kierowane do Rady Gminy – Przewodniczący rady Gminy;

- za skargi i wnioski kierowane do Wójta Gminy – pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za załatwienie sprawy, przy czym nadzór nad rozstrzygnięciem skarg i wniosków pełni Sekretarz Gminy.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. 

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku wnoszącego sprawę (art. 237 kpa). zawiadamia się pisemnie.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:

1)     oznaczenie organu, od którego pochodzi,

2)     wskazanie w jaki sposób została załatwiona (pozytywnie, negatywnie lub wyjaśniająco),

3)     podpis z podaniem nazwiska, imienia i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi (art. 238 § 1 kpa).

Zawiadomienie o negatywnym załatwieniu sprawy powinno zawierać dodatkowe uzasadnienie – faktyczne i prawne (art. 238 § 1 kpa).

 

Informacja

Wójta Gminy Ujazd 

o przyjmowaniu skarg i wniosków

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

1)        Wójt Gminy Ujazd –  Artur Pawlak

- w każdy wtorek w godz. 1400  -  1600, a jeżeli wtorek jest dniem urzędowo wolnym od pracy

w następnym dniu urzędowania w godz.  1400  -  1500

2)        Przewodniczący Rady Gminy Ujazd –  Piotr Zimny

 - w każdy poniedziałek w godz. 1300 - 1500natomiast w przypadku nieobecności Przewodniczącego–  

 Interesantów przyjmuje: Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3)         Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej-Wojciech Tarnawczyk

- w każdy wtorek w godz. 1400 - 1600,

4)         Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów  Anna Żak

– w każdy wtorek w godzinach 1530 1630,

5)         Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe  –  Emilia Małagowska

- codziennie w godz.  8001400,

6)         Dyrektor Zespołu Szkół  w Osiedlu  Niewiadów  –  Jarosław Kaczorowski

– w każdy wtorek w godz. 1500- 1600  i środę w godz.  730 -1000,

7)         Dyrektor Zespołu Szkół w Ujeździe –  Sława Sinkiewicz

– w każdy poniedziałek w godz. 1500-1600,

8)         p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych w UjeździeWojciech Kocięba

- w każdy wtorek w godz. od 1530 do 1630,

9)        Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów- Monika Saktura

- w każdą środę w godz. od 1100-1200

10)      Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe  -  Teresa Muszyńska

- w każdy czwartek w godz. od 1100-1200,

11)       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe  – Małgorzata Król

- codziennie w godz. pracy GOPS ,

12)       p.o.Dyrektor Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe  –  Jolanta Kręcka

– w każdy czwartek w godz. 1000  -1100,

13)       Kierownik Gminnej Hali Sportowej w Ujeździe Michał Krajewski 

- w każdy poniedziałek w godz. od 900 - 1200,

14)       Pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy w Ujeździe

          - w godzinach pracy Urzędu

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wyciąg z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym skarg i wniosków

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Paula Głowacka-Baryła [Podinspektor] dnia 18 październik 2016
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 28 lipiec 2011 godz. 14:52
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Dratwa dnia 11 sierpień 2017 godz. 12:26
Liczba odsłon:
  10215 od 28 lipiec 2011 godz. 14:52  (średnio 3.15 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl