Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0PODATKI I OPŁATY


Opłata retencyjna

 

Wójt Gminy Ujazd informuje mieszkańców gminy Ujazd, że od dnia 1 stycznia 2018r. obowiązuje ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 powołanej ustawy od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną. Opłaty nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe.

 

Do ustalenia wysokości opłaty retencyjnej zobowiązany jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), który winien przekazać podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia, w formie informacji wysokość opłaty, zawierającej także sposób jej obliczenia. Wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej ponoszenia winien ją wnieść na rachunek bankowy Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację o opłacie.

Jeżeli zobowiązany podmiot nie wniesie opłaty, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) określa wysokość opłaty w drodze decyzji.

 

Mając na uwadze, iż w myśl przepisów Ordynacji podatkowej, które mają w tym przypadku zastosowanie – zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, należy podkreślić, iż przy założeniu, że dany podmiot (nieruchomość) spełnia w/w warunki, nie ma możliwości uniknięcia uiszczenia tejże opłaty.

 

Wpływy z tytułu w/w opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a  w 10% dochód budżetu właściwej gminy.

 

Ze względu na nałożone powołaną ustawą Prawo wodne na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obowiązki w zakresie ustalania w/w opłaty, tut. Urząd podjął czynności zmierzające do określenia nieruchomości, które przepisy ustawy kwalifikują do obciążenia przedmiotową opłatą.

 

 Z uwagi na nieprzejrzystość i nieprecyzyjność zapisów w/w ustawy skutkujących licznymi wątpliwościami organów wykonawczych gmin dot. zgodnego z prawem ustalania przedmiotowej opłaty oraz mając na względzie obowiązek działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa, Wójt Gminy Ujazd zwrócił się na piśmie do Ministerstwa Środowiska o udzielenie wyjaśnienia na budzące wątpliwości kwestie istotne dla ustalenia przedmiotowej opłaty – skan pisma poniżej.

 

Opłata retencyjnaInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Grzegorz Dratwa [podinspektor] dnia 15 marzec 2018
Informacja opublikowana przez:
  Grzegorz Dratwa dnia 15 marzec 2018 godz. 09:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Dratwa dnia 30 marzec 2018 godz. 13:18
Liczba odsłon:
  3178 od 15 marzec 2018 godz. 09:20  (średnio 2.37 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl