Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ABC Bezpieczeńtwa » Zgromadzenia


    W związku z wejściem w życie w dniu 14 października 2015 r. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485), informuję, że w myśl art. 9 cyt. ustawy organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej"  na adres:

 

Urząd Gminy w Ujeździe

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd,

fax (44) 719-21-29 wew. 47,

e-mail ugujazd@ujazd.com.pl

 

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

3. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji
   elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć
   elektroniczną kopię tego dokumentu.

     W myśl art 21 cyt. ustawy w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmian w jego organizacji, może mieć zastosowanie postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń. W powyższej sytuacji oragnizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

fax 42 664-14-01,

e-mail wczk@lodz.uw.gov.pl Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 28 październik 2015
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 28 październik 2015 godz. 09:09
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 28 październik 2015 godz. 09:22
Liczba odsłon:
  2675 od 28 październik 2015 godz. 09:09  (średnio 1.84 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl