Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ewidencja Ludności i USC » Akt małżeństwa


Akt małżeństwa

Nazwa wydziału:

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa dokumentu:

Akt małżeństwa

Wymagane dokumenty:

Do ślubu cywilnego oraz ślubu wyznaniowego (konkordatowego)

1. panna, kawaler

- odpisy skrócone aktu urodzenia,

- dowody osobiste (do wglądu)

2. osoby rozwiedzione

- odpisy skrócone aktu urodzenia,

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

- dowody osobiste (do wglądu)

3. wdowa, wdowiec

- odpisy skrócone aktu urodzenia,

- odpis skrócony aktu zgonu małżonka,

- dowody osobiste (do wglądu)

Opłaty skarbowe:

- 84 zł za ślub cywilny i wyznaniowy

Opłaty administracyjne;

Bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca, kiedy osoby, które mają je zawrzeć złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Małżonkowie otrzymują odpisy w dniu zawarcia małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego następuje w dniu złożenia wymaganych dokumentów. W obu przypadkach wymagana jest osobista obecność obojga przyszłych małżonków.

Miejsce złożęnia dokumentów:

Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zameldowania na stałe jednego z przyszłych małżonków w przypadku ślubu wyznaniowego. W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji. Mieszkańcy Gminy Ujazd zgłaszają się do Urzędu stanu Cywilnego w Ujeździe Plac Kościuszki 6 pokój nr 9

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (dz. U. Nr 36, poz. 180, z późn. zm.)

Inne informacje:

Akt małżeństwa zawartego za granicą można wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie
1. oryginału aktu małżeństwa
2. tłumaczenia oryginału przez tłumacza przysięgłego
3. dowodu osobistego /do wglądu.
Opłata skarbowa w wysokości 50 zł.
W celu sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą obywatel polski może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że posiada zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego do dokonania czynności stanowiącej podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Zaświadczenie, o którym mowa wydaje Kierownik USC miejsca zamieszkania osoby, która występuje z takim wnioskiem. Dokumentami wymaganymi do jego otrzymania są:
1. panna, kawaler
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- dowody osobiste /do wglądu/
2. osoby rozwiedzione
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo sentencja rozwodu
- dowód osobisty /do wglądu/
3. wdowa, wdowiec
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- odpisy skrócone zgonu małżonka
- dowód osobisty /do wglądu/
Opłaty skarbowe
Znaki skarbowe w wysokości 38 zł.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 27 marzec 2009
Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 11:59
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 27 marzec 2009 godz. 14:41
Liczba odsłon:
  9229 od 30 listopad 2006 godz. 11:59  (średnio 2.43 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl