Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Świadczenia rodzinne


 

Świadczenia rodzinne

 

I.       Zasiłek rodzinny,

 

II.     Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1.      urodzenia dziecka,

2.      opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3.      samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

4.      samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego,

5.      kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

6.      rozpoczęcia roku szkolnego,

7.      podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

III.  Świadczenia opiekuńcze.

1.      świadczenie pielęgnacyjne,

2.      zasiłek pielęgnacyjny

 

Podstawa prawna.

 

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),

 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 45, poz. 443)

 

Miejsce złożenia dokumentów.

 

Urząd Gminy w Ujeździe
Plac Kościuszki 6
pokój nr 15

Jednostka odpowiedzialna.

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
tel. (044) 719-23-01

 

Termin  i sposób załatwiania.

 

Wystawienie decyzji nastąpi niezwłocznie.

 

Świadczenia rodzinne będą wypłacane nie później niż do 15 dnia danego miesiąca. Gdy wnioskodawca złoży wniosek w sprawie ustalenia do nich prawa po 5 dniu danego miesiąca, świadczenia będą wypłacane nie później niż do 15 dnia, ale już kolejnego miesiąca.

 

Jeśli osoba starająca się o świadczenie rodzinne,


 

nie złoży wniosku o nie do 5 maja br. zostanie

 

ono wypłacone za maj, nie później niż 15

 

czerwca.

 

W sytuacji zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych lub prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych będą one wypłacane temu z nich, który wniosek złoży jako pierwszy. Jeśli natomiast dziecko nie będzie pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłacane będą temu, pod którego faktyczną opieką się ono znajduje.

 

Tryb odwoławczy.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Inne informacje.

 

Gmina przyznaje wszystkie przysługujące danej rodzinie świadczenia rodzinne, jeśli wnioskodawcą jest osoba, do której odnosi się co najmniej jeden z niżej wymienionych punktów:

1)      ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne,

2)      ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a)     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub

b)     samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub

c)      samotnego wychowywania dziecka,

3)      jest osoba bezrobotną,

4)      pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne,

5)      do 30.04.2004 r. pobierała zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny z ośrodków pomocy społecznej,

6)      jest zatrudniona lub wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 21.03.2004 r. nie więcej niż 4 pracowników,

7)      pobiera za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,

8)      jest posłem, senatorem,

9)      ma ustalone po 30.04.2004 r. prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, socjalnej lub uposażenia rodzinnego.

 

I.        Zasiłek rodzinny przysługuje:

 

1)      rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2)      opiekunowi faktycznemu;

3)      osobie pełnoletniej uczącej się w szkole, niepozostajacej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów;

Zasiłek rodzinny przysługuje po ukończeniu przez dziecko (art. 6 ust 1 ustawy):

 

1)      18 roku życia lub;

2)      nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

3)      do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 

1.       Dziecko:

1)      przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie lub w rodzinie zastępczej (art. 7 pkt 1 ustawy);

2)      pozostaje w związku małżeńskim (art. 7 pkt 2 ustawy);

Zasiłek rodzinny przysługuje pod warunkiem, że:

osoba uprawniona (rodzice, opiekun prawny, opiekun faktyczny) nie przekroczy progu dochodowego tj.

-          dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód uczącej nie przekroczył miesięcznie 504,00 zł lub 583,00 zł,

-          jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek rodzinny może przysługiwać również w sytuacjach, gdy dochód rodziny będzie wyższy od kwot określonych w ustawie. Taka sytuacja może mieć miejsce, pod warunkiem jednak, że przekroczenie obowiązującej kwoty nie będzie większe od najniższego zasiłku rodzinnego, czyli 44 zł, i świadczenie to przysługiwało już w poprzednim okresie zasiłkowym. Jeżeli jednak przekroczenie wysokości uzyskanego dochodu nastąpi w następnym roku kalendarzowym, wypłata zasiłku zostaje zawieszona.

 

Definicja dochodu.

 

Do dochodu w rozumieniu ustawy zaliczane są:

 

-          przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu) i zapłacone składki zdrowotne,

-          deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

-          inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Podstawą ustalenia dochodu osób, które ubiegają się o uzyskanie świadczeń rodzinnych jest dochód rodziny ustalony w 2002 roku.

 

Dokumenty do ustalenia dochodu:

*         kopia dowodu osobistego lub paszportu - oryginał dokumentu do wglądu,

*         skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

*         orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

*         zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (gdy dziecko ma więcej niż 18 lat),

*         zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2002 roku,

*         zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego,

*         oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

*         oświadczenie członków rodziny o wysokości innego uzyskanego dochodu,

*         zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego,

*         przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów,

*         kopia odpisu wyroku sądu o zasądzonych alimentach,

*         zaświadczenie komornika, gdy egzekucja jest bezskuteczna,

*         zaświadczenie o kosztach poniesionych na opłacenie dla członka rodziny miejsca w instytucjach zapewniających całodobową opiekę,

*         informacja o toczącym się sądowym postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,

*         kopia aktu zgonu rodziców, kopia wyroku zasądzającego wysokość alimentów (w przypadku osoby uczącej się),

*         kopia odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu małżonka (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci),

*         zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego,

*         zaświadczenie o zatrudnieniu przez co najmniej pół roku przed urlopem wychowawczym,

*         zaświadczenie z urzędu pracy o braku możliwości zatrudnienia, gdy dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania - zaświadczenie z miejsca, gdzie jest tymczasowo zameldowane (gdy jest to prywatne mieszkanie, także zaświadczenie od jego właściciela), zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej,

*         numer konta bankowego - poświadczony przez bank.

 

Wysokość zasiłku.

 

od 1 maja 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku

 

·           43,00 zł na pierwsze i drugie dziecko,

·           53,00 zł na trzecie dziecko,

·           66,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.

 

 

I.                   Dodatki do zasiłku

Osoba może ubiegać się o poniższe dodatki, jeżeli zaistnieją określone zdarzenia lub okoliczności i uzyskają prawo do zasiłku rodzinnego.

 

1.       Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka
    
     Dodatek ten może przysługiwać matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka. W sytuacji gdy nie został on przyznany rodzicom lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje
jednorazowo w wysokości 500,00 zł
 
   W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka lub wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka dodatek ma przysługiwać na każde z nich.
    Jeżeli zaś prawo do dodatku będzie się zbiegać z prawem do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka finansowanego z budżetu państwa, zostanie wypłacone tylko jedno świadczenie wybrane przez osobę uprawnioną.

2.       Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

    Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie będącej opiekunem prawnym, jeżeli dziecko pozostaje faktycznie pod jego opieką. Osoba uprawniona może pobierać wspomniany przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, chyba że sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu - wtedy pobiera dodatek przez 36 miesięcy kalendarzowych. Natomiast w sytuacji gdy uprawniony sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopni niepełnosprawności, może pobierać dodatek przez 72 miesiące kalendarzowe. Dodatek ten przysługuje
w wysokości 400,00 zł.

     Dodatek ten nie będzie wypłacany osobom, które mają ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury, renty, i tym, którzy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego byli zatrudnieni krócej niż 6 miesięcy, a także w okresie korzystania z urlopu wychowawczego podjęli zatrudnienie. Nie przysługuje również tym, których dzieci przebywają w placówkach zapewniających całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku, przedszkolu lub innej takiej instytucji albo innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Dotyczy to również tych, którzy w okresie urlopu wychowawczego korzystają z zasiłku macierzyńskiego.

     

3.       Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka i utarty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

    O dodatek można ubiegać się w sytuacji  samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
    Dodatek ten przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż  do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Przysługuje matce lub ojcu oraz faktycznemu lub prawnemu opiekunowi dziecka, jeżeli dziecko faktycznie pozostaje pod jego opieką.
    Wypłata dodatku może być zawieszona, gdy uprawniona osoba podejmie zatrudnienie. Natomiast przywrócenie prawa do jego wypłaty nastąpi, gdy osoba, która straci pracę i nie będzie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wystąpi z wnioskiem o przywrócenie go w ciągu 14 dni od momentu utraty pracy. warunkiem jest jednak, aby osoba sama z tej pracy nie zrezygnowała.

     Dodatek nie przysługuje osobie, która wniosek o przyznanie dodatku złożyła po upływie 30 dni od dnia  ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy. Nie przysługuje również osobie, która ma ustalone prawo renty socjalnej, emerytury lub renty albo świadczenia pielęgnacyjnego.

     Dodatek w wysokości 170,00 zł na dziecko przysługuje samotnie wychowującej matce lub ojcu oraz opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka. Przysługuje również osobie uczącej się. natomiast w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się  orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek przysługuje w wysokości 250,00 zł na dziecko, nie więcej  jednak niż 750,00 zł miesięcznie dla rodziny.
     W sytuacji zbiegu prawa do tego dodatku z prawem do dodatku wymienionego wyżej [dla bezrobotnego] osoba upoważniona będzie mogła wybrać tylko jedno z dwóch świadczeń.
     Dodatek nie będzie przysługiwał, jeśli dziecko lub osoba ucząca się ma ustalone prawo do renty socjalnej lub renty.

4.       Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

    Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu oraz faktycznemu lub prawnemu opiekunowi dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Dotyczy to dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyżej 16 lat, a do ukończenia 24 roku życie, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
    Miesięcznie dodatek jest wypłacany w wysokości  50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat lub 70 zł na dziecko powyżej 5 lat, a do ukończenia 24 lat.

5.       Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

    Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku nauki. Wypłacany jest raz w roku, we wrześniu, w wysokości 90 zł na dziecko.

6.   Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

    Gdy dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania, to matce lub ojcu oraz opiekunowi faktycznemu lub prawnemu, a także osobie uczącej się przysługuje dodatek na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
    Wypłacany jest on miesięcznie w wysokości 80 zł na dziecko i przysługuje przez 10 miesięcy w roku lub w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

Druki do pobrania:

 

*      Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 

*     Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

 

*    Zaśwaidczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

 

*     Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

*    Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. Ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego

 

        

III.                Świadczenia opiekuńcze.

 

1. Zasiłek pielęgnacyjny

    Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
    Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, pod warunkiem, że legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat.

    Zasiłek pielęgnacyjny będzie wypłacany  w wysokości 142 zł i przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat.
    Natomiast zasiłku tego nie będzie mogła pobierać osoba przebywająca w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (chyba że przebywa poza tą instytucją powyżej 14 dni w miesiącu), a także jeżeli przebywa w rodzinie zastępczej lub która jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego).
    Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodów świadczeniobiorców, ale pod warunkiem i z tytułu ich niepełnosprawności lub wieku.

2. Świadczenie pielęgnacyjne

    Przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki na d dzieckiem. Mogą z niego korzystać matka lub ojciec oraz opiekun faktyczny lub prawny dziecka, jeżeli nie podejmie lub zrezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
    Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest dochód, który w rodzinie nie może być większy niż 460 lub 502 zł na jednego członka rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje  w wysokości 420 zł miesięcznie.

    Opisane świadczenie nie przysługuje osobie sprawującej opiekę, która ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego, renty socjalnej, emerytury lub renty albo gdy w jej rodzinie ktoś ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.
    Podobnie świadczenie pielęgnacyjne nie będzie wypłacone w sytuacji, gdy dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu.

 

Druki do pobrania:

 

* Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

* Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 

Inne ważne informacje.

 

1. Wstrzymanie świadczeń.

     Wypłata świadczeń rodzinnych może być wstrzymana. Stanie się tak w sytuacji, w której osoba wnioskująca o ich przyznanie odmówi lub w wyznaczonym terminie nie udzieli wyjaśnień, dotyczących wszystkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczeń. Po ich złożeniu świadczenia będą wypłacane od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli natomiast wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do nich wygaśnie.

2. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia


     Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, będzie obowiązana do ich zwrotu. Nienależnie pobrane świadczenia to takie, które:
- zostaną wypłacone mimo okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do nich;
- zostaną przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań, dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd przez osobę je pobierającą. W takiej sytuacji będą one podlegać zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi.

 

druki do pobrania:

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

 

Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. Ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkołyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 28 luty 2013
Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 12:39
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 28 luty 2013 godz. 11:47
Liczba odsłon:
  11812 od 30 listopad 2006 godz. 12:39  (średnio 2.83 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl