Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Możliwości pozyskiwania środków finansowych » Informacja o możliwości pozyskania środków unijnych


19.06.2016 r.

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

w dniach od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r.

przyjmuje zgłoszenia do pierwszej edycji naboru projektu

 

Kobieta w biznesie

 

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin),pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy
na terenie woj. łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

 

Priorytetowo traktowane są kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

 Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:

·         szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

·         zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo

·         wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej
do wysokości 22 700,00 PLN

·         wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy
z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy

·         zwrot kosztów udziału w szkoleniu/ doradztwie związanym z prowadzoną działalnością.

 

Dodatkowe informacje, terminy rekrutacji oraz dokumenty projektu dostępne są na:

http://larr.pl/kobieta-w-biznesie/

Realizator projektu:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź,
 tel. 042 208 92 01, e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

***

19.06.2016 r.

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

„SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE”

 

nr RPLD.08.03.01-10-0192/15-00

 

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu „Sukces we własnej firmie” realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30. roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypłacanie wsparcia pomostowego do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

 1. Uczestnictwo w projekcie:
 1. Udział w projekcie może wziąć wyłącznie osoba pozostająca  bez pracy, w wieku powyżej 30 lat, tj. osoba, która w dniu przystąpienia do projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) ma więcej niż 30 lat.
 2. Ponadto uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć osobę:
  1. mającą powyżej 50 lat – oznacza to, że osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin;
  2. będąca osobą długotrwale bezrobotną – oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie;
  3. będąca kobietą;
  4. będąca osobą z niepełnosprawnościami, przez co rozumie się:
   • osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
    • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
    • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
    • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
 • bądź osobę z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę:
 • chorą psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
 • upośledzoną umysłowo,
 • wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym;
  1. będąca osobą o niskich kwalifikacjach – rozumie się przez to osobę bez wykształcenia, lub osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym.
 1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która uczy się, lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego.
 3. Do projektu zostanie przyjętych 80 osób w tym min. 55 kobiet.
 1. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa Regulamin rekrutacji do projektu „Sukces we własnej firmie” dostępny stronach internetowych www.swwf.pl i www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie oraz w biurze projektu.

 

 1. Składanie formularzy rekrutacyjnych
 1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu pocztą tradycyjną w terminie od 1.08.2016 r. do 22.08.2016 r. [1] . W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu. Do wydrukowanego  i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza należy dołączyć jego wersję elektroniczną na płycie CD także podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata/kandydatki.
 2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia osoby nieaktywnej zawodowo  dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu (na stronie FFW www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie lub www.swwf.pl).
 1. Potrzebne adresy:
  • Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a,      00-444 Warszawa.
 2. Biuro projektu mieści się przy ul. Wólczańskiej 51, 90-608 Łódź, godziny przyjęć 9:00 – 17:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 4509867/+48 885 243 187 lub adresem e-mail ikowalska@cofund.org.pl / swwf@cofund.org.pl.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o rekrutacji Sukces we własnej firmie

Regulamin rekrutacji

 


[1] Realizator projektu zastrzega sobie prawo zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy dwukrotnie liczbę miejsc w projekcie.

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

Ujazd, dnia 02.04.2013 r.

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Ujeździe informuje, iż Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabory o dofinansowanie przedsięwzięć
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dofinansowanie można uzyskać w niżej wymienionym zakresie:

LP.

Działanie

Zakres dofinansowania

Termin składania wniosków
o dofinansowanie

1.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób. Tworząc jedno miejsce pracy będzie można uzyskać do 100 tyś. zł. dwa stanowiska do 200 tyś. zł. a tworząc trzy i więcej miejsca pracy Beneficjenci będą mogli uzyskać do 300 tyś. zł. wsparcia.             Agencja dofinansuje do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

Od 15 do 26 kwietnia 2013r.

2.

„Modernizacja gospodarstw rolnych”

Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 wynosi 300 tyś. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta.         Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje od 40 % do 60% kosztów kwalifikowanych.

Od 27 marca
do 23 kwietnia 2013r.

3.

„Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leśnej”

O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa , a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln. euro.                Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25 % do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.

Od 29 kwietnia do 24 maja 2013r.

 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

 

                                                                                                      Wójt Gminy Ujazd

                                                                                             (-) mgr inż. Marcin Grzelczak

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 3 kwiecień 2013
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 3 kwiecień 2013 godz. 11:56
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Martyna Wojciechowska dnia 19 lipiec 2016 godz. 11:04
Liczba odsłon:
  6699 od 3 kwiecień 2013 godz. 11:56  (średnio 2.62 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl