Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Działalność Gospodarcza » Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej


Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG 

o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni).

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 Poniżej link do przedmiotowej strony z informacją dotyczącą wyszukiwania przedsiębiorcy

 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

 

 

 

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

  

Stanowisko pracy/Referat:
Referat Przedsiębiorczości i Rolnictwa/Stanowisko  ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Podstawa prawna:

§        Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zmianami)

 

Opłaty:

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (Art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Ujeździe
Plac Kośckiuszki 6, pok. 11
tel. (44) 719-21-29 wew. 27

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG na formularzu:
  - osobiście albo, 
  - wysłany listem poleconym.
    w tym przypadku wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem, którego 
     własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz kwituje przyjęcie wniosku.
Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

§                         Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

§                         Karta informacyjna

§                         Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

§                         Formularz CEIDG-1 bez załączników

§                         Załącznik CEIDG-MW

§                         Załącznik CEIDG-RD

§                         Załącznik CEIDG-RB

§                         Załącznik CEIDG-SC

§                         Załącznik CEIDG-PN

§                         Załącznik CEIDG-POPR

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 23 kwiecień 2012
Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 24 listopad 2006 godz. 13:10
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Dratwa dnia 15 luty 2017 godz. 10:51
Liczba odsłon:
  9359 od 24 listopad 2006 godz. 13:10  (średnio 2.45 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl