Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ewidencja Ludności i USC » Wydanie dowodu osobistego


KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Gminy w Ujeździe, ul. Plac Kościuszki 6 , pok. nr 9 (parter), tel. 44 719 21 29 w.22 Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

Ustawa z dnia 06.08.2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1464)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 21).

Sposób załatwienia sprawy:

Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej (papierowej) lub w formie dokumentu elektronicznego( konieczny jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany na platformie ePUAP). (wniosek o wydanie dowodu osobistego)

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Przy składaniu w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom j.w jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych oraz osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

W przypadku niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny,
 • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator,
 • dowód osobisty wydawany osobie, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może złożyć wniosku w siedzibie organu gminy, a której zapewnia się przyjęcie wniosku w miejscu jej pobytu odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

 1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 2. niezwłocznie -w pozostałych przypadkach

Ważność dowodu :

Osoby .które nie ukończyły 5 lat:

Dowód osobisty wydany osobie ,która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Osoby, które ukończyły 5 lat:

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Osobom, które już posiadają dowody osobiste, nowe będą wydawane wtedy, kiedy stare stracą ważność, ulegną zniszczeniu lub znacząco zmieni się wygląd właściciela dokumentu,

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Załączniki:

-aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ( Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu), wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączona do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającej wymogi j.w.

-w sytuacji, o której mowa w art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 06.08.20lOr. o dowodach osobistych, do wniosku składanego w formie elektronicznej należy dołączyć odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze dowodu osobistego)

 1. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu).

Opłaty:

Bez opłaty

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o czym wnioskodawca jest informowany.

Załączniki:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst Jednolity Dz. U. z 2017r.,poz. 1257),

Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1464),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212)

Załączniki:

Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Obowiązki wynikające z utraty dowodu osobistego:

 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym, przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu
 2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
 3. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.
 4. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

Unieważnianie dowodów osobistych

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 1. Z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
 2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza.
 3. Z dniem zgonu jego posiadacza.
 4. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego.
 5. Z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
 6. Po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.


Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 11:49
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Damian Andryszek dnia 13 czerwiec 2018 godz. 09:42
Liczba odsłon:
  9722 od 30 listopad 2006 godz. 11:49  (średnio 2.51 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl