Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Informacja publiczna » Ponowne wykorzystywanie


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

     Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352)  wprowadziła pojęcie informacji sektora publicznego oraz definicję ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności
w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do jej udostępnienia lub przekazania w celu ponownego wykorzystania.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

          Zgodnie z ustawą każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnianych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronach BIP oraz przekazanych na wniosek
o ponowne wykorzystanie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się wówczas, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż określony w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP),
 • pocztą na adres:

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe (pokój nr 2).

     Zgodnie z  ustawą wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie  www.ujazd.bip.cc

    Jeżeli dla danej informacji udostępnionej w BIP Gminy Ujazd nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, podmioty używające tych informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są obowiązane do poinformowania o źródle (strony, z której ostały pozyskane), czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Gminy w Ujeździe.

Podmiot, o którym mowa powyżej, może również ponownie wykorzystać informację publiczną w wersji przetworzonej. Wówczas zobowiązany jest zamieścić stosowną informację o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

Urząd Gminy w Ujeździe może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas Urząd Gminy w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Urząd Gminy w Ujeździe nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: www.ujazd.bip.cc , przez podmioty wtórnie je wykorzystujące.

 

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na wniosek:

     Jeżeli informacja sektora publicznego udostępniana będzie na wniosek, to zasady jej ponownego wykorzystywania zostaną określone odrębnie dla każdego wniosku i przekazane Wnioskodawcy.

     Urząd Gminy w Ujeździe może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnione zostaną koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

     Ponadto, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, Urząd Gminy w  Ujeździe może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Środki odwoławcze

     Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

     Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

     Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 19 październik 2016
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 25 sierpień 2016 godz. 12:48
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 19 październik 2016 godz. 14:39
Liczba odsłon:
  2604 od 25 sierpień 2016 godz. 12:48  (średnio 2.14 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl