Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Tablica ogłoszeń 75735
Oświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje w imieniu wójta 10332
 Za rok 2002 6799
 Za rok 2003 6254
 Za rok 2004 6299
 Za rok 2005 6548
 Za rok 2006 6840
 Za rok 2007 6800
 Za rok 2008 6307
 Za rok 2009 6948
 Za rok 2010 6307
 Za rok 2011 5689
 Za rok 2012 5444
 Za rok 2013 3659
 Za rok 2014 2734
 Za rok 2015 2959
 Za rok 2016 1488
 Za rok 2017 2515
Prognoza pogody dla Gminy Ujazd 17941
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? 17940
 Sprawy Komunalne 7351
 Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków 2731
 Ewidencja Ludności i USC 7937
 Wydanie dowodu osobistego 9034
 Wydanie odpisu skróconego-zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 37258
 Akt urodzenia 8917
 Akt małżeństwa 8649
 Akt zgonu 8580
 Zameldowanie na pobyt stały / czasowy ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu 7620
 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych 7359
 Podanie o wymeldowanie 11884
 Świadczenia rodzinne 11156
 Referat Inwestycji 6564
 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia 7290
 Działalność Gospodarcza 7794
 Punkt Obsługi Przedsiębiorcy 5792
 Wyszukiwanie Przedsiębiorców 5729
 Informacje o opłatach 6236
 Osoby zagraniczne 6124
 Rejestr zezwoleń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 4438
 Informacje dla przedsiębiorców 1396
 Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 8773
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9329
 Nieruchomości 7689
 Dokonanie podziału nieruchomości 8174
 Ochrona Środowiska 7369
 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 7686
 Ewidencja wydanych zezwoleń na zbieranie i tranport odpadów komunalnych na terenie Gminy Ujazd 4948
 Wniosek o udzielenie zezwolenia 5320
 Ekoportal 5100
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 489
 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów ozdobnych, których wiek przekracza 5 lat rosnących na terenie gminy Ujazd 8600
 Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 8289
 Wypis - wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 11547
 Wypis - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd 6483
 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 4898
 Wniosek o zaświadczenie o ustaleniu numeru porządkowego 4773
  2954
  2803
 Wniosek o wynajem świelicy wiejskiej/placu rekreacyjno-sportowego 491
 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 11106
 Wydanie opinii urbanistycznej o przeznaczeniu działki 8983
 Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7364
 Podatki i opłaty loklane 9073
 Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 24.11.2011 r. dot. cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5095
 2013 4698
 2012 4304
 Informacja Wójta Gminy Ujazd dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku 7427
 Wysokości stawek podatku od nieruchomości 6598
 Deklaracja na podatek od nieruchomości - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek 10083
 Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości - dotyczy osób fizycznych 19053
 Deklaracja na podatek rolny - dotyczy osób prawnych 8693
 Deklaracja na podatek leśny - dotyczy osób prawnych 8467
 2014 4199
 2015 16739
 2016 2471
 2017 2221
 2018 1470
 Zwrot podatku acyzowego 675
 Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach 8930
 Udzielenie ulgi w płatności podaku rolnego i leśnego 8422
Możliwości pozyskiwania środków finansowych 7329
 Program 'DOBRE POMYSŁY' 10044
 ZESTAWIENIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ 7177
 Możliwości pozyskiwania środków finansowych 7432
 Informacja o możliwości pozyskania środków unijnych 6090
 Projekty Unijne i Krajowe realizowane przez Gminę Ujazd 2398
ABC Bezpieczeńtwa 14705
 Zarządzanie Kryzysowe 4159
 Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 4077
 Telefony alarmowe 3922
 REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA I PORADY 5608
 Zarządzenia Wójta 4424
 Pierwsza Pomoc 2730
 Zgromadzenia 2085
 Czad Informacje 2178
 Stop pożarom traw 2113
 Pomoc dla bezdomnych 488
Organizacje pozarządowe 16684
 Programy współpracy 1865
 Archiwum 1676
 2015 1686
 2014 1610
 2013 1576
 2012 1644
 2011 1606
 2016 1289
 2017 1356
 2018 1182
 2019 449
 2019 456
 Otwarte konkursy ofert 2663
 Tryb małych zleceń 1836
 Konsultacje 2008
 Wykaz organizacji 1817
SKARGI I WNIOSKI 9516
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 7471
Rolnictwo 6991
 ASF- Afrykański Pomór Świń 1038
WYKAZ KONTROLI 6809
WYBORY 7124
 WYBORY SAMORZĄDOWE 9680
 2010 5029
 2012 4998
 2014 5061
 2018 2273
 2019 PONOWNE WYBORY 509
 WYBORY do Sejmu i Senatu RP 5214
 2011 6222
 2015 2403
 WYBORY do Parlamentu UE 4802
 Wybory 2014 4320
 WYBORY Prezydenta RP 5086
 Wybory 2015 2570
 WYBORY Sołeckie 2390
  REFERENDA 2294
 2015 2502
 WYBORY Ławników 2239
 2015 2248
 UZUPEŁNIAJĄCE 1091
DZIENNIK URZĘDOWY 6419
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 8498
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 6139
 Oferta inwestycyjna 6103
 Rok 2011 5330
 Rok 2012 5693
 Sprawozdawczość 5080
 Rok 2011 5199
 Wykaz inwestycji 7016
Informacja dla osób niesłyszących 43252
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W GMINIE 15837
Nauka, Sport 9657
 NAUKA 1854
 SPORT 1472
 Nagrody pieniężne i wyróżnienia 2073
 Dotacje celowe 1444
REJESTRY 4001
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunaknych 3064
 Rejestr instytucji kultury 3248
 Centralny Rejestr Umów 1399
 Rok 2017 1467
 Dział I 1481
 Dział III 1594
 Dział II 1225
 Rok 2018 841
 DZIAŁ I 893
 DZIAŁ II 814
 DZIAŁ III 893
 DZIAŁ IV 871
 DZIAŁ V 788
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4071
Komórki organizacyjne Urzędu Gminy 12831
 Referat Podatków i Opłat 3359
 Referat Spraw Obywatelskich 3531
 Referat Budżetu i Finansów 10812
 Interpretacja przepisów podatkowych 7387
 Referat Inwestycji i Rozwoju 11666
 Referat Organizacyjno-Administracyjny 11665
 Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 11405
 Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia 8171
 Dokumenty planistyczne dotyczące Gminy Ujazd 9328
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd 850
 Plany miejscowe Gminy Ujazd 977
 Leśnictwo 742
 Wykaz Kół Łowieckich 601
 Plany polowań zbiorowych 597
 Sezon Łowiecki 2018/2019 344
 Sezon Łowiecki 2019/2020 196
 Podział Województwa Łódzkiego na Obwody Łowieckie 553
  Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 489
 Prawo Wodne 534
 Informacje dla mieszkańców 514
 Obwieszczenia/zawiadomienia/ogloszenia 546
 Opłata za zmniejszenie natrualnej retencji terenowej 529
 Rolnictwo 521
 Informacje dla Rolników 534
 Uprawa maku i konopi 311
 Powiatowy Lekarz Weterynarii - informacje 270
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - informacje 227
 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 7227
Statut 10265
BUDŻET 2878
 projekt budżetu 2032
 2014 1858
 2015 1830
 2016 2006
 2017 1803
 budżet 2397
 2014 2069
 2015 1926
 2016 2081
 2017 2228
 sprawozdania i informacje 2276
 2015 2164
 2014 1822
 2016 2095
 2017 1741
 2018 1009
 opinie 2166
Petycje 2284
 Rejestr petycji 2015
 Rok 2016 1307
 Rok 2017 1568
 Rok 2018 879
Informacja publiczna 3784
  Zasady dostępu do informacji publicznej 2430
 Ponowne wykorzystywanie 2317
Rada Seniorów 1884
 Rada Seniorów Kadencja 2017-2021 1242
 Skład Rady Seniorów 1351
 Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów 1297
 Uchwały Rady Seniorów 1233
 Ważne dokumenty 1197
Regulaminy Urzędu Gminy w Ujezdzie 13144
FUNDUSZE UNIJNE 2633
PODATKI I OPŁATY 2279
OCHRONA DANYCH 1100
 1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 726
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 715
 3.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. ) 846
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMINY UJAZD 926
Sesje Rady Gminy Ujazd -Transmisje 1487
Jednostki pomocnicze Gminy 8274
 Projekty statutów 6553
 Sołectwo Bielina 7751
 Sołectwo Bronisławów 6529
 Sołectwo Buków 6985
 Sołectwo Ciosny 6715
 Sołectwo Dębniak 6904
 Sołectwo Helenów 6689
 Sołectwo Józefin 6707
 Sołectwo Lipianki 6662
 Sołectwo Łominy 6673
 Sołectwo Maksymów 6567
 Sołectwo Niewiadów 6976
 Sołectwo Ojrzanów 6547
 Sołectwo Olszowa 6647
 Sołectwo Osiedle Niewiadów 8086
 Sołectwo Przesiadłów 6791
 Sołectwo Sangrodz 6913
 Sołectwo Skrzynki 6926
 Sołectwo Stasiolas 6782
 Sołectwo Ujazd 7041
 Sołectwo Wólka Krzykowska 6594
 Sołectwo Wykno 6680
 Sołectwo Zaosie 7928
Jednostki organizacyjne Gminy 9786
 ZGKiM w Niewiadowie 13395
 ZOEAS w Ujeździe 8701
 Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe 11812
 Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe 8458
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ujeździe 8653
 Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd 2506
 Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów 8060
 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe 8667
 Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów 12837
 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe 10067
 Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe 9633
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe 15094

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl